Koszyk 0,00 zł

Reklamacje i zwroty

Sprzedający gwarantuje jakość oferowanych w Sklepie produktów i ich zgodność z publikowaną na stronie https://dezynfekcja-pieczarka.pl/ kartą charakterystyki produktu. Okres gwarancji równy jest wskazanemu na etykiecie produktu okresowi jego trwałości. W przypadku stwierdzenia wad produktu Sprzedający zobowiązuje się w terminie 14 dni od dnia ich uznania dostarczyć odpowiednią ilość produktu na własny koszt na terenie Polski. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jest niezależna od odpowiedzialności z tytułu rękojmi przy sprzedaży.

Klient ma prawo zgłosić reklamację w zakresie wady produktów w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedającego. Jakkolwiek nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji w celu jej właściwej realizacji Klient powinien zawrzeć w niej zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, swoje dane, numer Zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz żądania Klienta w związku z wadą produktu. Jeśli został sporządzony protokół, o którym mowa w §11 ust. 7 Regulaminu, jego kopia powinna być dołączona do reklamacji. Sprzedający rozpatrzy reklamację niezwłocznie, w rozsądnym terminie, uwzględniając czas na potrzebne badania lub analizy, jeśli są one potrzebne dla rozstrzygnięcia zasadności zgłoszenia. Sprzedający może – o ile uzna to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zażądać od Klienta dostarczenia na swój koszt do swojej siedziby reklamowanego produktu.

O wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Klient powinien zawiadomić Sprzedającego za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu Klient winien wskazać rodzaj oraz datę wystąpienia nieprawidłowości. Sprzedający zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji, dotyczącej działania Sklepu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Każdorazowo otrzymując zamówienie za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient powinien w obecności kuriera sprawdzić opakowanie i jego zawartość, a w przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości z Zamówieniem, względnie jeśli przesyłka nosi znamiona uszkodzenia lub dostarczona jest w foliopaku firmy kurierskiej winien zażądać spisania protokołu w obecności kuriera i niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji Sprzedającego.

Kontakt

zamowienia@mexeo.pl
Tel.+48 504 014 478

Wysyłka towaru

Wysyłki paletowe realizowane przez
Raben, Hellmann. Możliwość wysyłki za pobraniem.

Formy płatności

Gotówka, przelew tradycyjny
Przelewy 24

Copyright © 2024 MEXEO

\