Cart PLN0.00

Regulamin sklepu

Kędzierzyn-Koźle, 1 sierpnia 2019 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1. Sklep internetowy MEXEO, dostępny pod adresem https://dezynfekcja-pieczarka.pl/ prowadzony jest przez przedsiębiorcę Wiesława Hreczuch, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MEXEO, ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, NIP 7491375574, REGON 532327597.

2. Dane kontaktowe Sklepu internetowego MEXEO:

1) mail: zamowienia@mexeo.pl, k.domarecka@mexeo.pl

2) telefon: +48 504 014478, +48 774873810

3) numer rachunku bankowego: 85 1910 1048 2508 9916 0038 0001

§2.

Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się wymienionych niżej pojęć mają one następujące znaczenie:

1) Formularz Rejestracji - formularz, który umożliwia Klientowi założenie Konta w Sklepie,

2) Formularz Zamówienia – formularz, który umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w Sklepie poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków dostawy i płatności,

3) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, względnie osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą w celu związanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

4) Konto – konto Klienta w Sklepie, służące gromadzeniu danych podanych przez Klienta podczas rejestracji i dane o złożonych przez Klienta w Sklepie Zamówieniach.

5) Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta kupowane produkty wraz z ich ilością i wartością, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów,

6) Newsletter - cykliczna usługa zawierająca treści informacyjne, handlowe oraz marketingowe, która jest świadczona przez Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na rzecz zainteresowanych tą usługą Klientów, którzy wyrazili zgodę na jej świadczenie,

7) Regulamin – niniejszy regulamin,

8) RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm.),

9) Sklep – Sklep internetowy MEXEO,

10) Sprzedający - Wiesław Hreczuch, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MEXEO,

11) Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu,

12) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia Sklepu i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedającym.

§3.

Regulamin niniejszy określa zasady korzystania ze Sklepu MEXEO oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem za pośrednictwem Sklepu.

II. WARUNKI KORZYSTANIA ZA SKLEPU

§4.

1. Sklep internetowy MEXEO oferuje chemiczne produkty zastosowań profesjonalnych, w związku z czym jego oferta skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych lub osób prawnych, względnie jednostek organizacyjnych dokonujących zakupów, związanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Aby dokonać zakupu Klient musi potwierdzić na stronie, że należy do tych kategorii kupujących. Sklep nie jest przeznaczony dla dokonywania zakupów przez konsumentów.

2. Do korzystania ze Sklepu, niezbędne jest:

1) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

2) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

3) włączona obsługa plików cookies.

3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

4. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych. Każdorazowo jednak Klient musi potwierdzić znajomość i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu.

5. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa korzystania ze Sklepu, zablokować lub usunąć jego Konto w wypadku poważnego naruszenia przez Klienta przepisów Regulaminu, polegających na:

1) podaniu w trakcie rejestracji w Sklepie danych niezgodnych z prawdą,

2) złożeniu nieprawdziwych oświadczeń,

3) nieopłaceniu lub nieodebraniu Zamówienia w przewidzianym Regulaminem terminie.

6. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu może dokonać powtórnej rejestracji wyłącznie za zgodą Sprzedającego.

III. REJESTRACJA I KONTO KLIENTA

§5.

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz Rejestracji. Niezbędne jest w tym celu podanie następujących danych:

1) imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa oraz imię i nazwisko osoby działającej w imieniu Klienta, który nie jest osobą fizyczną,

2) dokładny adres lub siedziba wraz z kodem pocztowym,

3) adres poczty elektronicznej (e-mail),

4) telefon kontaktowy.

2. Klient może także podać w Formularzu Rejestracji numer NIP.

3. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe podanie danych w Formularzu Rejestracyjnym i podanie loginu oraz hasła dostatecznie chroniących jego dostęp do Konta, a następnie ich zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich.

4. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

5. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

6. Poprzez rejestrację Konta osoba fizyczna działająca a imieniu Klienta, który nie jest osobą fizyczną potwierdza upoważnienie do działania w jego imieniu.

§6.

Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 1.

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

§7.

1. Zamówienia w sklepie MEXEO można składać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę z wyjątkiem:

1) okresów ograniczeń dostępu z przyczyn dotyczących operatorów sieci, z których korzysta Sprzedający lub Klient,

2) okresów awarii, będące skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności (np. awaria sieci energetycznej),

3) okresów niezbędnej konserwacji systemu informatycznego Sprzedającego.

2. W celu złożenia Zamówienia z wykorzystaniem Konta należy:

1) zarejestrować się w Sklepie lub zalogować się do Sklepu,

2) wypełnić Formularz Zamówienia, wybierając produkt lub produkty będące przedmiotem Zamówienia, każdorazowo klikając dla potwierdzenia chęci zakupu, co spowoduje dodanie produktu do koszyka,

3) po dokonaniu wszystkich planowanych zakupów potwierdzić chęć zamówienia wybranych produktów oraz wybrać jeden z dostępnych sposobów odbioru Zamówienia i metody płatności.

3. Złożenie Zamówienia bez założenia Konta wymaga:

1) wypełnienia Formularza Zamówienia poprzez wybór produktu lub produktów będących przedmiotem Zamówienia, potwierdzenie chęci ich zakupu, co spowoduje dodanie ich do koszyka,

2) potwierdzenie chęci zamówienia wybranych produktów, wybór sposobu odbioru i metody płatności,

3) wyboru opcji złożenia Zamówienia bez rejestracji, podanie imienia i nazwiska lub nazwy i imienia i nazwiska osoby reprezentującej, adresu lub siedziby i adresu poczty elektronicznej Klienta.

4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego produktu.

§8.

1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej i rozpoczyna jego realizację.

2. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 1, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedającym.

3. W wyjątkowych przypadkach, jeśli realizacja Zamówienia nie jest możliwa z przyczyn niedotyczących Sprzedającego, informuje on o tym niezwłocznie Klienta poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, a do zawarcia Umowy Sprzedaży nie dochodzi.

§9.

Brak dokonania przelewu w terminie 4 dni od dnia złożenia Zamówienia w wypadku wyboru takiej formy płatności lub brak dokonania odbioru przedmiotu Zamówienia, który miał być odebrany bezpośrednio przez Klienta, w ustalonym terminie, podanym w wiadomości, o której mowa w §8 ust. 1 Regulaminu, równoznaczne są z wycofaniem Zamówienia i odstąpieniem od Umowy Sprzedaży przez Klienta.

V. PŁATNOŚĆ

§10.

1. Ceny w Sklepie są podane w polskich złotych i są to ceny brutto (uwzględniające podatek VAT) oraz ceny netto (nie uwzględniające podatku VAT). Podsumowanie wartości zamówionych produktów następuje wg cen brutto (zawierających podatek VAT).

2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena brutto za produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili potwierdzenia złożenia Zamówienia.

3. Klient może wybrać następujące metody płatności

1) Płatność przy odbiorze - przy zaznaczeniu opcji „odbiór osobisty” lub pobranie kurierskie,

2) Płatność przelewem na konto Sprzedającego przed odbiorem lub wysłaniem przedmiotu Zamówienia.

4. W przypadku wyboru metody płatności przelewem Regulaminu, Klient zobowiązany jest dokonać przelewu w terminie 4 dni od dnia złożenia Zamówienia.

VI. DOSTAWA

§11.

1. Klient posługując się Formularzem Zamówienia ma prawo dokonać wyboru spośród następujących sposobów dostarczenia przedmiotu umowy:

1) odbioru własnego w siedzibie Sprzedającego – ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle,

2) dostarczenia za pośrednictwem wybranej przez Sprzedającego firmy kurierskiej lub świadczącej usługi pocztowe.

2. Odbioru własnego można dokonać w dniu powszednie w godzinach od 7.00 do 15:00.

3. Sprzedający dostarcza produkty zakupione w Sklepie wyłącznie na terenie Polski.

4. Uiszczenie płatności przy odbiorze własnym lub uznanie rachunku Sprzedającego pełną kwotą przelewu w przypadku wyboru metody płatności przelewem jest warunkiem wydania produktów objętych odbiorem własnym.

5. Uznanie rachunku Sprzedającego pełną kwotą przelewu w przypadku wyboru metody płatności przelewem jest warunkiem wysłania nabytych produktów Klientowi.

6. O gotowości do wydania lub wysyłki przedmiotu Zamówienia Sprzedający zawiadomi Klienta poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

7. Każdorazowo otrzymując zamówienie za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient powinien w obecności kuriera sprawdzić opakowanie i jego zawartość, a w przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości z Zamówieniem, względnie jeśli przesyłka nosi znamiona uszkodzenia lub dostarczona jest w foliopaku firmy kurierskiej winien zażądać spisania protokołu w obecności kuriera i niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji Sprzedającego.

VII. NEWSLETTER

§12.

1. Aby skorzystać z usługi Newslettera Klient musi podać adres swojej poczty elektronicznej i wyrazić zgodę na jego otrzymywanie poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie Sklepu.

2. Sprzedający świadczy usługę elektroniczną Newsletter nieodpłatnie przez czas nieokreślony.

3. W każdej chwili oraz bez podania przyczyny Klient ma możliwość wycofania zgody na przesyłanie mu Newslettera. Może to zrobić na stronie internetowej https://dezynfekcja-pieczarka.pl/ lub zawiadamiając Sprzedającego w formie pisemnej, faksowej lub mailowej.

VIII. GWARANCJA i REKLAMACJE

§13.

1. Sprzedający gwarantuje jakość oferowanych w Sklepie produktów i ich zgodność z publikowaną na stronie https://dezynfekcja-pieczarka.pl/ kartą charakterystyki produktu. Okres gwarancji równy jest wskazanemu na etykiecie produktu okresowi jego trwałości.

2. W przypadku stwierdzenia wad produktu Sprzedający zobowiązuje się w terminie 14 dni od dnia ich uznania dostarczyć odpowiednią ilość produktu na własny koszt na terenie Polski.

3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jest niezależna od odpowiedzialności z tytułu rękojmi przy sprzedaży.

§14.

1. Klient ma prawo zgłosić reklamację w zakresie wady produktów w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedającego.

2. Jakkolwiek nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji w celu jej właściwej realizacji Klient powinien zawrzeć w niej zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, swoje dane, numer Zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz żądania Klienta w związku z wadą produktu.

3. Jeśli został sporządzony protokół, o którym mowa w §11 ust. 7 Regulaminu, jego kopia powinna być dołączona do reklamacji.

4. Sprzedający rozpatrzy reklamację niezwłocznie, w rozsądnym terminie, uwzględniając czas na potrzebne badania lub analizy, jeśli są one potrzebne dla rozstrzygnięcia zasadności zgłoszenia.

5. Sprzedający może – o ile uzna to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zażądać od Klienta dostarczenia na swój koszt do swojej siedziby reklamowanego produktu.

§15.

1. O wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Klient powinien zawiadomić Sprzedającego za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

2. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu Klient winien wskazać rodzaj oraz datę wystąpienia nieprawidłowości.

3. Sprzedający zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji, dotyczącej działania Sklepu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

§16.

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 Sprzedający odpowiada za funkcjonowanie Sklepu, przyjmowanie Zamówień za jego pośrednictwem, ich realizację, przyjmowanie i załatwianie reklamacji, dotyczących funkcjonowania Sklepu i ochronę danych osobowych Klientów i osób działających w ich imieniu.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych Klientów.

3. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie wyłącza odpowiedzialność za brak dostępności Sklepu i jego niewłaściwe funkcjonowanie, spowodowane:

1) siłą wyższą,

2) niewłaściwym funkcjonowaniem systemu informatycznego Sprzedającego z przyczyn, za które nie ponowi on odpowiedzialności,

3) niewłaściwym funkcjonowaniem systemu informatycznego Klienta,

4) brakiem zgodności oprogramowania Sklepu i Klienta,

5) działaniem osób trzecich, za które Sprzedający nie odpowiada.

4. Sprzedający nie odpowiada za prawdziwość danych i oświadczeń podanych lub złożonych przez Klienta lub osoby działającej w imieniu klienta, niebędącego osobą fizyczną ani ochronę danych logowania (login i hasło) i konsekwencje ich ujawnienia osobom trzecim z przyczyn, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§17.

1. Administratorem danych osobowych, które są przetwarzane w związku z działalnością Sklepu MEXEO, jest Sprzedający.

2. Informacja o podstawach i zakresie przetwarzania danych oraz prawach osób, których dane są przetwarzane zamieszczona jest na stronie https://dezynfekcja-pieczarka.pl/.

3. Dane osobowe Klientów i osób działających w imieniu Klienta, który nie jest osobą fizyczną gromadzone przez Administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu zawierania i realizacji Umów Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO.

5. Dane Klientów i osób działających w ich imieniu będą przechowywane do czasu likwidacji lub usunięcia Konta lub danych osobowych, zamieszczonych na tym Koncie i dodatkowo przez okres konieczny dla realizacji związanych z Umowami Sprzedaży zobowiązań podatkowych, przedawnienia związanych z tymi umowami roszczeń i upływu okresu odpowiedzialności w ramach gwarancji i rękojmi.

6. Klient lub osoba działająca w jego imieniu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

7. Klient lub osoba działająca w jego imieniu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu lub osób działających w ich imieniu mogą być w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie z dostawy przesyłką pocztową lub kurierską, wybrani przez Sprzedającego przewoźnicy operatorzy pocztowi lub firmy kurierskie realizujące przesyłki na zlecenie Administratora, a ponadto dostawcy usług elektronicznych, informatycy, osoby i podmioty świadczące Sprzedającemu usługi księgowe, rachunkowe lub prawne.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

10. Dane osobowe Klienta ani osoby działającej w jego imieniu nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§18.

1. Regulamin niniejszy dostępny jest na stronie https://dezynfekcja-pieczarka.pl/.

2 Sprzedający ma prawo dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest w szczególności zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klienta, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem wiadomością przesłaną na adres poczty elektronicznej Klienta, publikując aktualną treść Regulaminu na stronie https://dezynfekcja-pieczarka.pl/.

4. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na realizację Zamówień złożonych przed tą zmianą chyba, że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub realizacja Zamówienia na zasadach obowiązujących przed zmianą jest niemożliwe.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Spory związane z działaniem Sklepu rozpatrzy Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.

TITLE 1

TEXT 1 LINE 1
TEXT 1 LINE 2

TITLE 2

TEXT 2 LINE 1
TEXT 2 LINE 2

TITLE 3

TEXT 3 LINE 1
TEXT 3 LINE 2

Copyright © 2024 MEXEO

\