Cart PLN0.00

Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych MEXEO przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze Strony, Sklepu lub Newslettera MEXEO.

§2.

Ilekroć w niniejszym dokumencie używa się wymienionych niżej pojęć mają one następujące znaczenie:

1) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, względnie osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która korzysta lub pragnie skorzystać z usług Sklepu lub Newslettera,

2) MEXEO - Wiesław Hreczuch, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MEXEO.

3) Newsletter - cykliczna usługa zawierająca treści informacyjne, handlowe oraz marketingowe, która jest świadczona przez MEXEO za pośrednictwem poczty elektronicznej na rzecz zainteresowanych tą usługą, którzy wyrazili zgodę na jej świadczenie,

4) Polityka – niniejsza Polityka Prywatności,

5) RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm.),

6) Serwis – serwis internetowy MEXEO obejmujący Stronę, Sklep i Newsletter,

7) Strona – strona internetowa www.mexeo.pl,

8) Sklep – Sklep internetowy MEXEO, dostępny pod adresem https://dezynfekcja-pieczarka.pl/,

9) Użytkownik – osoba korzystająca ze Strony lub klienta Sklepu, względnie osobę korzystającą z Newslettera.

§3.

1. MEXEO przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników korzystających z Serwisu. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych opracowano i wdrożono wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.

2. Serwis pozyskuje informacje o Użytkownikach w następujący sposób:

1) poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkowników w formularzach informacje,

2) poprzez gromadzenie plików “cookies”.

3. Gromadzone dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem i świadczenia usług Sklepu oraz Newslettera.

4. MEXEO nie zabiega o identyfikację Użytkowników korzystających wyłącznie ze Strony.

5. Dane identyfikacyjne nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę, z wyjątkiem danych zamieszczonych przez Użytkowników w formularzach Sklepu lub Newslettera.

6. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości Serwisu, MEXEO może okazjonalnie analizować pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura Strony nie zawiera błędów, itp.

§4.

1. Polityka dotyczy tylko Serwisu.

2. W przypadku umieszczenia na Stronie odnośników do innych stron www, MEXEO nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

§5.

Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością MEXEO. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Strony, Sklepu lub Newslettera są zastrzeżone.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§6.

1. Dane osobowe to zgodnie z RODO wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest przedsiębiorca Wiesław Hreczuch, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „MEXEO”, ul. Energetyków, nr 9, 47-225, poczta Kędzierzyn-Koźle, NIP 7491375574, REGON 532327597.

3. Celem zbierania danych w Serwisie jest oferowanie, zawieranie umów i zbywanie produktów chemicznych, produkowanych przez przedsiębiorcę, a także świadczenie usług z tym związanych (w szczególności usługi Newslettera).

4. Dane osobowe przetwarzane są z uwagi na niezbędność do wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w niezbędnym zakresie w jakim wymaga tego wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO), a także na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO).

5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne dla korzystania z usług Sklepu lub Newslettera.

6. Udostępnione dane osobowe będą podlegały udostępnieniu:

1) organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

2) współpracującym z MEXEO kancelariom prawnym, biurom rachunkowym, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym, firmom informatycznym i telekomunikacyjnym oraz biurom informacji gospodarczej.

7. MEXEO nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

9. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie korzystania z Newslettera lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umów, w związku z którymi zostały zebrane oraz do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych lub zobowiązań w zakresie innych obowiązków publicznoprawnych (w szczególności składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne), wynikających z tych umów. Po tym czasie dane zostaną usunięte.

10. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli jej lub jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

POLITYKA COOKIES

§7.

1. Pliki „cookies” (po polsku „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową na urządzeniu końcowym Użytkownika podczas odwiedzania stron WWW. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies służą rozpoznawania Użytkownika i jego urządzeń przez Serwis, dostosowywaniu zawartości stron do preferencji Użytkownika i optymalizacji korzystania przez niego z Serwisu, tworzeniu statystyk odwiedzin Strony i usuwaniu zaistniałych błędów.

3. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5. Przeglądarki internetowe mogą domyślnie dopuszczać przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania.

6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§8.

MEXEO wyjaśnia wątpliwości, co zapisów niniejszej Polityki.

§9.

1. MEXEO zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu.

2. Wszelkie zmiany będą publikowane na Stronie.

§10.

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 26.08.2019 r.

 

TITLE 1

TEXT 1 LINE 1
TEXT 1 LINE 2

TITLE 2

TEXT 2 LINE 1
TEXT 2 LINE 2

TITLE 3

TEXT 3 LINE 1
TEXT 3 LINE 2

Copyright © 2024 MEXEO

\